کود سولفات پتاسیم پودری - شرکت

کود سولفات پتاسیم پودری - شرکت

تعداد بازدید : 1721

قیمت برای هرکیلوگرم/ریال

15000

نام کود: سولفات پتاسیم پودری

نام لاتین کود:

شرکت تولید کننده:  

بسته بندی :کیسه 50 کیلوگرمی

قیمت  فروش به مصرف کننده واحد به ریال: 15،000

هزینه حمل :بعهده فروشنده