کود سولفات پتاسیم پودری داخلی- شرکت

کود سولفات پتاسیم پودری داخلی- شرکت

تعداد بازدید : 3002

قیمت برای هرکیلوگرم/ریال

31187

نام کود: سولفات پتاسیم پودری داخلی

نام لاتین کود:

شرکت تولید کننده:  

بسته بندی :کیسه 50 کیلوگرمی

قیمت  فروش به مصرف کننده واحد به ریال: 31187

هزینه حمل :بعهده فروشنده