عنوان: مناقصه عملیات بارگیری، حمل و تخلیه 8000 تن نهاده از جیرفت

مهلت دریافت سند: ۶ آبان ۱۳۹۷
سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری