اخبار

به گزارش رابط روابط عمومی کمیسیون معاملات مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام  خدمات خودرویی در مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با هماهنگی ...
به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی داخلی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد