اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان

مورخ 29 بهمن ماه 1402 جناب آقای ملکوتی معاونت بذر در استان سمنان حضور داشته و دفتر مدیریت شرکت جلسه ای برگزار کردند.
خدابخشی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان در خصوص بذر تولید شده در استان توضیحاتی ارایه داده و برنامه سال آینده را برنامه ریزی کردند.
آقای ملکوتی از انبار محل بوجاری و کیسه گیری بذر بازدید کردند.