مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره

علی اصغر سلیمی
مشاور در امور فناوریها و دانش های نوین مرتبط با نهاده های کشاورزی
  • نام مدیر : علی اصغر سلیمی
  • نام مسئول دفتر : محمدرحیم پاینده
  • تلفن دفتر : 02188780367
آدرس
  • آدرس : تهران خیابان گاندی کوچه چهارم پلاک یک طبقه 7