مدیران اجرایی

علی اصغر سلیمی
مشاور در امور فناوریها و دانش های نوین مرتبط با نهاده های کشاورزی
  • نام مدیر : علی اصغر سلیمی
  • آغاز مسئولیت : آذر 1400
  • نام مسئول دفتر : محمدرحیم پاینده
  • تلفن دفتر : 02184831191
آدرس
  • تهران خیابان گاندی کوچه چهارم پلاک یک طبقه 7 واحد 3