مدیران اجرایی

علی اکبر ندرلو
مشاور مدیرعامل
  • نام مدیر : علی اکبر ندرلو
  • آغاز مسئولیت : بهمن 1402