جزئیات مقاله

تولید و کاربرد کودهای فسفاکته با رهایش کنترل شده

 

تهیه کننده: هادی جنت خواه

کارشناس ارشد کشاورزی و محیط زیست

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی فارس