درخواست مجوز صادرات کودهای کشاورزی

فهرست مدارک لازم جهت طرح درخواست صادرات کودهای کشاورزی در کمیته صادرات کودهای کشاورزی

 

  1. نامه درخواست شامل اقلام و میزان مورد نظر جهت صادرات
  2. تصویر برابر اصل گواهی نامه ثبت ماده کودي معتبر (پشت و روي صفحه)
  3. تصویر برابر اصل پروانه بهره برداري
  4. تصویر برابر اصل کارت بازرگانی
  5. تصویر برابر اصل کارت ملی دارنده کارت بازرگانی
  6. کودهایی که در ترکیبات سازنده آنها از اوره استفاده شده است ارائه فاکتورهاي خریـد اوره با تاریـخ حـداکثر سه ماه از تاریخ خرید لغایت تاریخ درخواست صادرات (از شـرکت هاي پتروشـیمی یا کارگزاري هاي بورسی) ضروری می باشد.
  7. در صورتی که شرکت تولید کننده، انجام امر صادرات را به شرکت بازرگانی دیگری محول نماید ارائه قرارداد توافق با امضاء طرفین ضروری می باشد.