اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان وبلوچستان

 

بازدید مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان به همراه کارشناس بازرگانی شعبه از کارگزاری های (آقای هاشمزهی ایرانشهر، آقای جمشید بامری بمپور و ...) مورخ 1401/04/22روز چهارشنبه صورت گرفت.