اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

 

مهندس علیرضا قربانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی از شرکت در وبینار تامین و تدارک کودهای شیمیایی کشت گندم استانها در دفتر ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان  در تاریخ ۱۳  آذر ماه ۱۴۰۱خبر داد.