اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان

معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری آقای احمد ریواده و سرپرست معاونت عمرانی استانداری آقای محمد حمیدی و همچنین رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان به همرا آقای محمود خدابخشی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان صبح روز 13 اردیبهشت ماه از انبارهای شهرستان سمنان بازدید به عمل آوردند.
محمود خدابخشی سرپرست شرکت در خصوص انبار های استان توضیحاتی ارائه داده و خاطرنشان کردند این انبارها برای بخش کشاورزی و ذخیره استراتژیک استان بسیار مهم میباشد.