اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری

مدیر شرکت خدمات خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری از بازدید کمیته نظارت و پایش مواد کودی ذر شهرستان خانمیرزا خبر داد.
محسن مهدوی گفت : هدف از بازدید  بررسی موجودی عینی با سامانه حمل ونقل و پایش مواد کودی  نظارت بر عملکرد کارگزاریها    ،نمونه برداری کودهای غیر یارانه ای جهت آزمایش و آنالیز ، بررسی مجوز و  پروانه ها در فروشگاها ، نحوه ی توزیع  از طریق صدور حواله های الکترونیک ،کنترل دستورالعمل های ابلاغی توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  و بررسی دفاتر فروش، 
 

اخبار برگزیده