اخبار

به گزارش روابظ عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان

محمود خدابخشی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان پس از بازدید از انبار شرکت در شهرستان سمنان گفت: درحال حاضر، مقدار 500 تن کود کشاورزی در انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، آماده توزیع بین کشاورزان استان است.
 

اخبار برگزیده