نظارت بر استانداردهای انبار کارگزاران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

در اردیبهشت ماه سالجاری، کارشناس شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم از انبار کارگزاری قمرود شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بازدید و بازرسی کرد. در این بازدید از نحوه نگهداری کودهای شیمیایی، چیدمان، موارد ایمنی و امنیتی و موجودی عینی و سیستمی انبار مذکور بازدید و بازرسی بعمل آمد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید