جزئیات مقاله

رحمان امامی – مسئول روابط عمومی و آموزش فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

 

برای مطالعه مقاله کلیک کنید

کلمات کلیدی : دانش بنیان