جهاد کشاورزی طلایه دار تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین

رحمان امامی – مسئول روابط عمومی و آموزش فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

 

برای مطالعه مقاله کلیک کنید