جزئیات مقاله

مصرف کود درگلخانه

بابک خیامباشی1، پوران مبینی2

1-عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

2-کارشناس ارشد بذر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری

 

کلمات کلیدی : کود گلخانه مصرف گیاه