جزئیات مقاله

نقش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در تامین امنیت غذایی کشور

نویسنده: رحمان امامی –مدرس دانشگاه

مسئول روابط عمومی و آموزش فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران