جزئیات مقاله

پیش بینی درازمدت تقاضای مصرف کودهای شیمیایی در کشاورزی ایران

نویسندگان: علیرضا کوچکی، مهدی نصیری محلاتی، مجیدرضاکیانی

کلمات کلیدی : تقاضا مصرف کود کشاورزی