جزئیات مقاله

فائو: سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد

نقش عمده ی سیستم‌های تحقیقاتی و ترویجی کشاورزی برای شکوفایی پتانسیل نوآوری کشاورزی و دستیابی به اهداف توسعه پایدار (SDGs)

سیستم‌های تحقیقاتی و ترویجی کشاورزی برای شکوفایی پتانسیل نوآوری کشاورزی و دستیابی به اهداف توسعه پایدار (SDGs) نقش عمده ای دارند. تحقیقات کشاورزی، ترویج و خدمات مشاوره ای برای افزایش بهره وری و ارتقاء رشد کشاورزی پایدار و در عین حال کاهش فقر امری ضروری به حساب می آید.

فائو با ارائه خط مشی های مشاوره ای و کمک های فنی، به اشتراک گذاری دانش و توسعه ظرفیت های نهادی و فنی از کشورهای عضو حمایت می کند تا آنها بتوانند سیستم های تحقیقات کشاورزی و خدمات ترویجی و خط مشی های مشاوره ای خود را متحول کرده تا بدینوسیله سبب شکوفایی پتانسیل کامل نوآوری کشاورزی شوند.

نقش فائو در بحث تحقیق و توسعه

سیستم های تحقیق و ترویج نقش مهمی در توسعه کشاورزی و روستایی دارند. علاوه بر این، آنها برای تحقق بخشیدن به پتانسیل نوآوری کشاورزی نقش اساسی دارند.

در کشورهای در حال توسعه، نوآوری می تواند بیشتر چالش های پیش روی کشاورزی و مدیریت منابع طبیعی را برطرف کند.

بسیاری از کشورهای در حال توسعه ابزاری برای معرفی روش های نوآورانه در شیوه و چگونگی کشاورزی خود ندارند. مشخصا اینکه فعالیت‌های مؤسسات تحقیقاتی کشاورزی اغلب تحت تأثیر سرمایه‌گذاری‌های اندک و مدیریت مالی ضعیف و نیز محدودیت‌های موجود در استراتژی‌های انتقال فناوری قرار می‌گیرند.

اهداف فائو برای رفع این شکاف با ایجاد تغییر در سیستم‌های نوآوری کشاورزی (AIS) کشورهای عضو متمرکز است .

AIS  (سیستم های نوآوری کشاورزی) شامل افراد، سازمان‌ها و شرکت‌هایی است که محصولات، فرآیندها و اشکال سازمانی جدیدی را برای دستیابی به امنیت غذایی، توسعه اقتصادی و مدیریت منابع طبیعی پایدار به کار می‌برند.

فائو برای ایجاد محیطی توانمند و تقویت مؤسسات تحقیقاتی ملی کشاورزی و خدمات ترویج روستایی از طریق ارائه مشاوره در زمینه استفاده از  خط مشی ها و سیاستها  و کمک های فنی به کشورهای عضو، با ترویج و افزایش مطالعات، گفتگو در سیاستگذاری ، شبکه ها و مشارکت ها در همه سطوح، و با حمایت از توسعه ظرفیت برای مؤسسات دانش روستایی تلاش می کند. عمده توجه فائو بر تقویت AIS فراگیر در رفع نیازهای تولیدکنندگان کوچک برای درک کامل پتانسیل نوآوری کشاورزی در کشاورزی خانوادگی استوار است.

برای دستیابی به این هدف، فائو یک رویکرد سیستمی را که شامل پنج حوزه اصلی کاری است اتخاذ کرده است :

افزایش و رشد ظرفیت

فائو از تقویت ظرفیت ها در کشورهای عضو فائو با استفاده از مفهوم AIS برای شکل دادن به موسسات و سیاست های آنها حمایت می کند.

این مورد، شامل  سیستم های نو آوری کشاورزی، زیرسیستم‌های آن در همه سطوح و نهادهای مربوطه از نشکل های مزرعه داران، سیستم‌ها و خدمات مشاوره ای، مؤسسات تحقیقاتی، شرکت‌های خصوصی با استفاده از چارچوب توسعه ظرفیت فائو و تأکید بر مالکیت ذینفعان و فرآیندهای مشارکتی، می باشد.

فائو همچنین هماهنگ کننده فعالیت های پلت فرم کشاورزی گرمسیری (TAP)، یک مکانیسم تسهیل پویای چندجانبه است که انسجام بهتر و تأثیر بیشتر توسعه ظرفیت برای مناطق گرمسیری را ترویج می کند.

TAP ، پلتفرم کشاورزی گرمسیری برای پیشبرد ماموریت خود یک چارچوب مشترک بر روی CD برای    سیستم نوآوری کشاورزی ایجاد کرده است. سه سازه ی اصلی چارچوب عبارت است از پیشینه مفهومی، پیش نویس دستورالعمل در خصوص عملیاتی سازی و سند تلفیقی.


تجهیزات و ابزار

 فائو از طریق توسعه ابزارها و روش‌ها، نسبت به ارتقاء شبکه‌سازی، اشتراک دانش و تعامل چندین عامل در سیستم نوآوری کشاورزی و زیرسیستم‌های آن مبادرت می ورزد. فائو از کشورهای عضو در به کارگیری فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات (ICT) مانند TECA و VERCON برای تقویت گفتگو با سهامداران و  ذینفعان و دسترسی به اطلاعات پشتیبانی می‌کند.


بیو تکنولوژی                                                                       

فائو به کشورهای عضو خود کمک می کند تا ظرفیت های خود را در زمینه بیوتکنولوژی کشاورزی و مسائل مرتبط با آن از طریق همکاری فنی و آموزش توسعه دهند و در مورد توسعه استراتژی های ملی بیوتکنولوژی و چارچوب های ایمنی زیستی به آنها مشاوره ارائه می دهد.


شراکت و همکاری مشترک    

فائو همچنین تحقیق و توسعه کشاورزی را از طریق مشارکت با تعداد زیادی از شرکای بین المللی دیگر، از جمله انجمن جهانی تحقیقات و نوآوری کشاورزی (GFAR)، گروه مشاوره ای تحقیقات بین المللی کشاورزی (CGIAR) شورای مستقل علوم برای توسعه (ISDC)، ترویج می کند. و هیئت دائمی CGIAR اثر سنجی  (SPIA)، که هر یک دارای دبیرخانه ای است که فائو در رم میزبانی آنها را بر عهده دارد.

فائو همچنین یکی از اعضای موسس مجمع جهانی خدمات مشاوره روستایی  (GFRAS) محسوب می شد.


سیاستگذاری ها و استراتژی ها                             

 فائو از نوآوری کشاورزی فراگیر برای کشورهای عضو خود، با تمرکز بر کشاورزان خرده مالک و نهاد های آنها، از طریق ارائه مشاوره سیاستگذاری، از جمله حمایت از الزامات سرمایه گذاری، برای کمک به توسعه برنامه ها، استراتژی ها و رویکردهای مورد نیاز برای ابتکارات جدید، حمایت می کند.

فائو همچنین مطالعه خط مشی ها و سیاستها مانند نشریه شاخص «نوآوری در کشاورزی خانوادگی» را که در 16 اکتبر 2014 به عنوان بخشی از مجموعه وضعیت خوار و بار و کشاورزی (SOFA) راه اندازی شد، آماده می کند.

 

منبع: فائو: سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد

مترجم: لاله تاجی پور کارشناس مسئول نهال درختان گرمسیری