جزئیات مقاله

تهیه کنندگان:

1-مهندس بهروز گلستانی فر 2 - مهندس سید علی صادقی 3- مهندس محمد رضا لطفی نژاد 4- دکتر پیمان دوامی

1-کارشناس ارشد زراعت، مسئول کنترل و تکثیر بذر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خوزستان

-2کارشناس ارشد زراعت، رئیس آزمایشگاه بذر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

-3کارشناس ارشد زراعت، سرپرست آزمایشگاه بذر مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج

4 - دانش آموخته دکتری زراعت

 

لطفا برای مشاهده متن مقاله کلیک نمایید

 

 

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/