جزئیات مقاله

تهیه کنندگان:

1. پیمان دوامی: دانش آموخته دکتری زراعت و معاون شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز

2. محمدرضا لطفی نژاد: کارشند ارشد زراعت و مسئول آزمایشگاه مرکزتحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی

 

ویروس کرونا و اختلالات تولیدکودهای کشاورزی