جزئیات مقاله

تهیه‌کنندگان:

-بابک خیامباشی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.

-مرتضی مرادی کارشناس ارشد زراعت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی.

-پوران مبینی کارشناس ارشد زراعت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری.

 

اهمیت رعایت تناسب مصرف کود های کشاورزی در کنترل چالش های مختلف کشاورزی، اهمیت آزمون خاک، و نقش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در این زمینه