جزئیات مقاله

تهیه کنندگان:
1. پیمان دوامی: دانش آموخته دکتری زراعت
2. سید مسعود قائمی منتظری: مدیر مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی