جزئیات مقاله

 
فرزاد کیان ارثی* 1 پیمان دوامی 2، محمدرضا نظری 3، آیدین حمیدی 4
- -1 دانشآموخته دکتری اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران، 2- معاون شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز، کرج ایران، 3
استادیار مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران و 4- دانشیارپژوهش سازمان تحقیقات، آموزش و
ترویج کشاورزی، مؤسسه تحقیقات ثبت کنترل و گواهی بذر و نهال، البرز، کرج