عرضه بالقوه جهانی کود اوره از سال 2014 تا 2024

ترجمه و تدوین: لاله تاجی پور کارشناس مسئول نهال درختان گرمسیری (منبع: سایت آمارStatista)

مدیریت امور ماشین ها و ادوات کشاورزی

برای مطالعه لطفاً کلیک نمایید