مقالات

مترجمان: حمید هاشمی ، سمیه اکبری
بازنگری و تنظیم: مسعود اسعدی
مؤلف: سید کاظم امینی
دفتر برنامه ریزی و توسعه آموزش
نویسنده: حسین مجدفر
نویسنده: منصور احمدی
تهیه کننده : رضا ف
مترجم: آرش نصیرزاده
ترجمه: دکتر زهرا کریمی موغاری
ترجمه: سید امیر حسین میر ابوطالبی
مترجم: جعفر مسجدی  
   چکیده کتاب غلات سردسیری : سهم غلات در غدای مردمان اروپایی 45تا 55 درصد  در امریکا 20تا 30میباشد از طرفی 70 درصد سطح زیر کشت یک میلیارد هکتاری جهان را غلات اشغال نموده است .گندم ، برنج و ذر...
تالیف آقای میلاد قلی نژاد
مولفان: پیمان دوامی، لعیا مراد بیگی، علی حیدری . الهه احمدی