مدیریت نظارت و ارزشیابی عملکرد

اطلاعات تماس

 • نام مدیر : نیکوسادات طباطبائی
 • تلفن دفتر : 88773734-021
 • نام مسئول دفتر : شراره صرافی

آدرس

 • ستاد : ستاد
 • طبقه : ا
 • واحد : 4
 • استان : تهران
 • آدرس : تهران-خیابان گاندی- کوچه 4 شماره 1

وظایف و اهداف

 • توصیه وضع موجود با توجه به شاخص های مرتبط با فعالیت هر یک از واحدها
 • آسیب شناسی و ارائه پیشنهاد وراهکارهای ممکن جهت رسیدن به وضعیت مطلوب و بهبود کیفیت در شرکت
 • شناسایی نیازهای آموزشی مشاغل و شاغلین
 • ایجاد استمرار پویایی کیفیت و مشارکت جویی در رفتار کارکنان
 • برنامه ریزی منابع انسانی به منظور انتخاب و انتصاب عادلانه کارکنان

عملکرد

 • استقرار نظام مدیریت عملکرد موضوع بند 5 ماده 3 آیین نامه اجرایی مواد 81 و 82 قانون مدیریت خدمات کشوری در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
 • احصاء کلیه فعالیتها و عملیاتهای جاری شرکت
 • کمی نمودن و تعیین ضرایب اهمیت امور در راستای راهبردها و سیاستهای اجرایی
 • تهیه و تدوین شاخص های اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد استانی
 • نظارت بر حسن اجرای برنامه های ارزیابی عملکرد ستادی و استانی و واحد های تابعه و تحلیل ارزیابی های انجام شده
 • نظارت بر حسن اجرای قوانین حقوق شهروندی و دستورالعملهای میز خدمت
 • تهیه گزارش های دوره ای در فواصل 3 ماهه 6 ماهه و سالانه

برنامه

.