مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره

محمد رضا نقمی
مدیر
  • نام مدیر : محمد رضا نقمی
  • نام مسئول دفتر : شهین طاهریان
  • نام معاون : محمود خدابخشی
  • تلفن دفتر : 02333422260
  • فکس دفتر : 02333422261
  • ایمیل : www.semnan@assc.ir
آدرس
  • استان : سمنان
  • آدرس : سمنان پل جهاد به سمت تهران-جنب شهرک روزیه-شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان