مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره

سیف اله طاهری
مدیر
  • نام مدیر : سیف اله طاهری
  • نام مسئول دفتر : مهران شجاعی
  • نام معاون : علیرضا فلاطون
  • تلفن دفتر : 6 - 06133345704
  • فکس دفتر : 06133342427
آدرس
  • استان : خوزستان
  • آدرس : خوزستان، بلوار گلستان، نبش خیابان 22 بهمن