مدیران اجرایی

علی موسوی
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان
  • نام مدیر : علی موسوی
  • آغاز مسئولیت : شهريور 1402
  • نام مسئول دفتر : مهران شجاعی
  • نام معاون : علیرضا فلاطون معاون اداری، مالی و بازرگانی
  • تلفن دفتر : 06133346539
  • فکس دفتر : 06133342427
  • ایمیل : Ahvaz@assc.ir
مدیران پیشین

سیف اله طاهری، از مرداد 1391 تا مرداد 1402

عباس سینایی، از بهمن1384 تا مرداد 1391

     محمد ابراهیم اخوت، از فروردین 1380 تا دی 1384 

آدرس
  • استان : خوزستان
  • اهواز، بلوار گلستان، نبش خیابان 22 بهمن، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان