مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره

حسین عطائی سلامی
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی
  • نام مدیر : حسین عطائی سلامی
  • نام مسئول دفتر : مرضیه برزین
  • نام معاون : محمد تقی آژنگ
  • تلفن دفتر : 37265833-051
  • فکس دفتر : 37244680-051
  • ایمیل : kh.razavi@assc.ir
آدرس
  • استان : خراسان رضوی
  • آدرس : مشهد – میدان فردوسی _ ابتدای بلوار شهید صادقی – شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی