مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره

محمدحسن زارعیان
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد
  • نام مدیر : محمدحسن زارعیان
  • تلفن دفتر : 03538250032
  • فکس دفتر : 03538250032
آدرس
  • استان : یزد
  • آدرس : یزد بلوار دانشجو کوچه چهاردهم