مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره

خسرو عمرانی
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر
  • نام مدیر : خسرو عمرانی
  • نام مسئول دفتر : مریم شریفیان
  • نام معاون : مهرانگیز مهدی زاده
  • تلفن دفتر : 07733530060-07733537
  • فکس دفتر : 07733532344
  • ایمیل : bushehr@assc.ir
آدرس
  • استان : بوشهر
  • آدرس : خیابان شهید چمران، روبروی ورزشگاه کارگران