مدیران اجرایی

سید صمد ضیائی
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان
  • نام مدیر : سید صمد ضیائی
  • آغاز مسئولیت : شهريور 1401
  • نام مسئول دفتر : مهدی معصومی فر
  • نام معاون : مجید محمدی معاون مالی، اداری بازرگانی، امیر بهرام حسینی نقمی معاون فنی
  • تلفن دفتر : 01732229081
  • فکس دفتر : 01732221723
  • ایمیل : gorgan@assc.ir
مدیران پیشین

حمید هزار جریبی، از شهریور 1397 تا مرداد 1401

حبیب اله حسام، از اسفند 1395 تا مرداد 1397

سید صمد ضیائی، از اسفند 1393 تا بهمن 1395

حسین محمدی، از اردیبهشت 1391 تا بهمن 1393

بهرام پیوندی، از اسفند 1387 تا فروردین 1391

جمشید جعفری، از اردیبهشت 1385 تا بهمن 1387

بهرام پیوندی، از مهر 1383 تا فروردین 1385

عباسعلی هزارجریبی، از اسفند 1380 تا شهریور 1383

     فتاح شعبانی، از مهر 1376 تا بهمن 1380

آدرس
  • استان : گلستان
  • گرگان، خیابان شهید بهشتی، نبش اداره کل منابع طبیعی استان گلستان، شرکت خدمات حمایتی استان گلستان