برگزاری مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی اهواز و دزفول

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان  

 

جلسه بازگشائی پاکات مناقصه عمومی یک مرحله ای امور خدماتی و پشتیبانی اهواز و دزفول با حضور اعضاء کمیسیون معاملات استان در تاریخ 1401/2/24 رأس ساعت 9 صبح در دفتر مدیر محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان واقع در شهرستان اهواز برگزار گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید