مدیریت ماشین ها وادوات کشاورزی

نظارت مجری طرح الگوئی تغییر عملکرد کیفی دستگاه کودپاش سانتریفیوژ

به گزارش رابط روابط عمومی امورماشین آلات وادوات کشاورزی: 

آقای مهندس بحیرایی مجری طرح الگوئی تغییر عملکرد کیفی دستگاه کود پاش سانتریفیوژ به همراه مدیر محترم مرکز تحقیقات ومطالعات کاربردی نهادهای کشاورزی و مدیر محترم شرکت خدمات حمایتی استان البرز و کارشناسان مربوط به مراحل اجرای طرح درمزرعه دانشگاه تهران واقع درکرج نظارت نمودند . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید