اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

مهندس نعمت قاسمی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از بازدید و سرکشی کارشناس بذر و نهال از مزارع تکثیری بذر مادری و گواهی شده جهت نظارت بر خزانه های تولید نشاء و ارائه توصیه های لازم نحوه آماده سازی بموقع بستر کشت روز پنجشنبه مورخ 22 اردیبهشت ماه سال 1401 خبر داد.