اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین؛

مناقصه یک مرحله ای بکارگیری نیرو های خدماتی و پشتیبانی در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین در روز یکشنبه 25 اردیبهشت ماه سالجاری ساعت 10 صبح با حضور اعضای کمیسیون معاملات و سایرین از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شد؛ و در پایان شرکت بهاران طراوت ابهر به عنوان برنده مناقصه اعلام گردید.