برگزاری مناقصه بارگیری ، حمل و تخلیه نهاده های کشاورزی جنوب استان کرمان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب استان کرمان ( جیرفت):

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با تایید این خبر از برگزاری مناقصه بارگیری ، حمل و تخلیه نهاده های کشاورزی جنوب استان کرمان خبر داد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید