برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی استان کردستان در اردیبهشت ماه سال 1401

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

مناقصه عمومی یک مرحله ای امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی  ، در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان،  در روز چهارشنبه، پبیست و هشتم اردیبهشت  ماه سال جاری،  ساعت 8 صبح ، با هماهنگی  کمیسیون معاملات ستاد شرکت و حضور اعضاءکمیسیون معاملات استان یاد شده،  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید