اخبار

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

مناقصه عمومی یک مرحله ای امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی  ، در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم ، در روز چهارشنبه، بیست و هشتم اردیبهشت  ماه سال جاری،  ساعت 11، با هماهنگی  کمیسیون معاملات ستاد شرکت،  و حضور اعضاء کمیسیون معاملات استان یاد شده، از  طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شد.

کلمات کلیدی : امور حفاظتی