بازدید مدیراستان از انبارهای سازمانی کرمان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان، محمدمحسن قاسمی مدیراستان درتاریخ دهم مرداد ماه از انبارهای سازمانی کرمان بازدید کردند.وی گفت به منظور تامین به موقع کود مورد نیاز کشاورزان استان،همزمان عملیات تخلیه کود فله،کیسه گیری وحمل کودبه کارگزاران استان انجام می شود. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید