ارسال گزارش بازدیدگروه پایش از شرکت بهبود نهاده های پارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد، بازدید گروه پایش ازشرکت بهبود نهاده های پارس در تاریخ  هشتم مردادماه با حضورآقای مهندس اکبری پور و مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد جناب آقای مهندس حمیدرضا جاریانی از فرایند خط تولید و تهیه  نمونه  کود از شرکت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید