اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

مهندس نعمت قاسمی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان با بیان اینکه: با توجه به اینکه تدارک تامین نهاده های کشاورزی بخصوص کودهای شیمیایی پرمصرف یکی از فعالیت های مهم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی میباشد.و به این منظور تامین کود شیمیایی مورد نیاز بخش کشاورزی استان گیلان در مورخ 1401/4/1  تا 1401/4/7 در انبار سازمانی رشت به مقدار 228.5 تن کود کشاورزی به مقصد کارگزاران استان بارگیری و ارسال گردید.