اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم بمنظور بازرسی و نظارت بر استانداردهای انبار کارگزاران و همچنین موجودی برداری انبار آنها و تطابق موجودی عینی و سیستمی، از انبار کارگزاری ملک آباد استان قم بازدید بعمل اوردند و تذکرات لازم طبق دستورالعمل های موجود به آنها داده شد.

 
نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/