اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد،

کارگروه پایش مواد کودی استان یزد از برخی واحدهای تولیدی مواد شوینده استان بازدید نمودند. محمد حسن زارعیان سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد که بعنوان یکی از اعضای گروه پایش در این بازدید حضور داشت افزود: به منظور بررسی واحدها از نظر وجود یا عدم وجود کود اوره در فرآیند تولید مواد شوینده، این بازدید با حضور نماینده سازمان صمت، نماینده مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان، حراست سازمان جهاد کشاورزی استان و سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد انجام گرفت.


نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/