اخبار

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی داخلی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

بستن تفاهم نامه  با شرکتهای تامین کننده وتولیدکنندگان داخلی کودهای غیریارانه ای  باشرکت کیمیا آژند بوتیا

درجهت حمایت از تولید کنندگان داخلی برای تامین و توزیع انواع کودهای غیریارانه ای تفاهم نامه ای باشرکت کیمیا آژند بوتیا درتاریخ 22 تیر ماه سال جاری بسته شد. تاکنون با 136 شرکت تامین کننده و تولیدکنندگان داخلی کودهای غیریارانه ای تعداد224 فقره تفاهم نامه با تنوع کودی 1136قلم کود برقرار شده است. لازم بذکر است. هماهنگی های لازم با مدیران محترم << امورحقوقی و قراردادها>> , <<فنی و بهبود کیفیت کود>> همچنین استان حوزه استحفاظی شرکت، بعمل آمده است.

 

نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/