اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان

 

روز سه شنبه 21 تیر ماه  1401 مهندس علیرضا احمدوندی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان باهمراهی آقایان مهندس کریمی واحمدی مسوولین پایش وحراست شعبه  از انبار ذخیره ی نهاده های کشاورزی کارگزاران شهرستان الشتر در استان لرستان بصورت میدانی بازدید مشترکی به عمل آوردند.


نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/