اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان

 

جلسه بازگشائی پاکات تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه حمل و تخلیه کود شیمیایی به مقدار 60 هزارتن از مبدأ پتروشیمی مسجدسلیمان با حضور اعضاء کمیسیون معاملات و مسئول حراست استان در تاریخ 1401/04/22 رأس ساعت 9/30 صبح در دفتر مدیر محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان برگزار گردید.

 


نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/