اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری

سرپرست  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری از نمونه گیری کود فسفاته 13درصد خبر داد.

مهندس محسن مهدوی گفت :با توجه به حمل محموله 200 تنی کود شیمیایی فسفاته 13درصد از شرکت ارکان شیمی جنوب   در انبارهای سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ، با حضور نماینده شرکت مذکور ،نمونه برداری از پارت 48  انجام و جهت آزمایش و آنالیز به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی ارسال شد.