اخبار

­­­­­­­­­­­­­­ به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی داخلی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

دراجرای فرامین مقام معظم رهبری درسال مزین به "تولید،دانش بنیان اشتغال آفرین"وتبیین سیاستها و برنامه های اجرایی، مناقصه خرید مقدار30 هزارتن کود شیمیایی نیترات آمونیوم مخلوط با سولفات آمونیوم از تولیدکنندگان داخلی برگزار و تاریخ بازگشایی 30مرداد ماه سال جاری خواهد بود.